TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Etkinlik
Yayına Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncellenme Zamanı: 23.09.2019
Etkinliğin Tarihi:

17.10.2019 - 20.10.2019

Etkinliğin Yeri:

ANKARA

 Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 11.08.2017 tarih, 87844950-010.06.02/29-E.126 sayılı Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esasları konulu Genelge ve 03.08.2017  tarih, 30143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği ile TMMOB ve bağlı odalarına da Bakanlığa müracaat ve Bakanlık onayı koşuluyla Temel Bilirkişilik Eğitimi düzenleme yetkisi tanınmıştır. 

 

 

Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul`da eğitim verme yetkisi tanınan Odamız, Ekim ayı içerisinde Ankara, İzmir ve İstanbul`da Bilirkişilik Temel Eğitimlerine başlıyor.

 

 

EĞİTİM TAKVİMİ

 

ANKARA

 

Tarih: 17-18-19-20 Ekim 2019 (Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar)

 

Yer: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi / Meşrutiyet Mahallesi Konur 2 Sokak No:34/8 Çankaya/Ankara

 

Saat: 10.00-16.00

 

  

 

* Eğitime katılacak üyelerimize talep halinde Odamız tarafından izin yazısı yazılacaktır.

 

 

* Yeterli katılım olmadığı taktirde eğitim sınıfları açılmayabilir.

 

 

 

 

 

EĞİTİM ÜCRETLERİ

 

TMMOB ve bağlı odalara üye olan kişiler için; 700 TL

 

Üye olmayanlar için; 850 TL

 

Maximum ve Garanti Bonus kartlarına 3 taksit imkânı bulunmaktadır.

 

 

 

Kayıt için : +90 (533) 275 13 22 No`lu telefonla iletişime geçiniz.

 

 

 

BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

 

(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

 

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

 

c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

 

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

 

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

 

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

 

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

 

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

 

ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

 

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinde birinci fıkradaki şartları taşıyan ve sicile kayıtlı gerçek kişilerin istihdam edilmesi gerekir.

 

(3) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

 

(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez.

 

(5) Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.

 

 

 

Bilirkişilik Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları için tıklayınız.

Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Nitelikler için tıklayınız.